NTNU søker Førstelektor/universitetslektor i elektriske maskiner


Søknadsfrist

Søknadsfrist: 27.11.2022.

Stillingstittel

Førstelektor/universitetslektor i elektriske maskiner


Om stillingen

Institutt for elkraftteknikk ved NTNU, campus Trondheim, søker etter en engasjert universitetslektor/førstelektor i elektriske maskiner. Kandidaten vil ha ansvar for undervisning og videreutvikling av instituttets emner i elektriske maskiner på lavere nivå og bidra til pedagogisk utvikling innen elektriske maskiner.  Kandidater med profesjonell erfaring fra industri oppfordres til å søke. 

Kandidaten vil ha hovedansvaret for undervisning innen elektriske maskiners konstruksjon, funksjon, industriapplikasjoner og deres integrering i kraftsystemer. Det er en fordel hvis kandidaten kan bidra til undervisning i anvendelse av elektriske maskiner for bærekraftig energiproduksjon og elektrifisering i transportsektoren. Relevant bransjeerfaring anses som avgjørende for å fornye instituttets utdanningsportefølje.

Det forventes kandidaten kan bidra til pedagogiske utviklingen av det nye studiet Elektrifisering og digitalisering. Her skal kandidaten bidra til pedagogisk kvalitet innen elektriske maskiner og elektromagnetisk energikonvertering. Kandidaten skal være aktiv i forskningsbasert pedagogisk utvikling av tekniske studieprogram, herunder publisering i relevante kanaler, for eksempel IEEE Transactions on Education. I tillegg forventes det at kandidaten er i stand til å formidle relevante deler av sitt pedagogiske utviklingsarbeid til et bredere publikum.

Det er en fordel om kandidaten kan bidra i etter- og videreutdanning og at kandidaten kan arbeide aktivt for å sikre utdanningsstipend og midler fra HKdir , nordiske og europeiske forsknings- og utdanningsbyråer, sammen med relevante industripartnere.

Stillingen ligger under faggruppen Elektriske maskiner og elektromagnetisme (EME) . Den potensielle kandidaten forventes å styrke utdanningsaktivitetene til denne gruppen innen de ovennevnte kompetansefeltene. Instituttet er for tiden sterkt engasjert i Norwegian Research Centre for Hydropower Technology (HydroCen), FME NorthWind – Norwegian Research Centre on Wind, og Centre for Intelligent Electricity Distribution som er forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). IEL har også en aktiv del som medlem i Clean Aviation-initiativet som arrangeres av EU. Kandidaten forventes å ta en rolle i å knytte forskningen til praksis i utdanningen ved IEL.

Arbeidssted: campus Trondheim.

Du rapporterer til faggruppeleder og instituttleder.

Arbeidsoppgaver

 • Undervise i emner primært på BSc-nivå, men kan også undervise på MSc-nivå etter behov.
 • Veiledning av BSc- og MSc-studenter. 
 • Spille en ledende rolle i å utvikle utdanningsprofilen innen elektriske maskiner og sikre et godt læringsmiljø i samarbeid med kolleger, studenter og eksterne interessenter. 
 • Videreutdanning er inkludert i porteføljen av utdanningsaktiviteter til avdelingen, kandidaten forventes også å bidra til disse aktivitetene. 
 • Være med på skaffe midler til etter- og videreutdanningskurs.
 • Stillingen er i hovedsak en undervisningsstilling, men med forskning og utviklingsarbeid innenfor sitt fagområde i det omfang som en universitetslektorstilling åpner for. Normalt kan 20 % av tiden i stilling som universitetslektor brukes til forsknings- og utviklingsarbeid, herunder faglig oppdatering. (for universitetslektor - ta bort dersom det ikke er relevant for stillingen)

Kvalifikasjonskrav

Førstelektor: 

Du må kvalifisere for stilling som førstelektor innenfor fagområdet elektriske maskiner i henhold til krav gjengitt i §1-5 i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Universitetslektor: 

Du må kvalifisere for stilling som universitetslektor innenfor fagområdet elektriske maskiner i henhold til krav gjengitt i §1-6 i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Felles for begge stillingskategoriene:

 • Din mastergrad/ vitenskapelige kompetanse må i hovedsak være innen fagområdet elektriske maskiner
 • I tråd med Personalreglementet for undervisnings- og forskerstillinger ved NTNU  må du dokumentere relevant grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitet- og høgskolenivå:
  • Gjennomført eget program (minimum 200 timer)/relevante kurs og egen praktisk undervisning, og opparbeidet grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning (grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå).

Dersom du ikke kan dokumentere dette, pålegges du å gjennomføre et godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter ansettelse. NTNU tilbyr kvalifiserende kurs.

God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i engelsk. Dersom du ikke behersker et skandinavisk språk, er det en forutsetning at du innen tre år kan vise kunnskaper i norsk eller et annet skandinavisk språk på linje med trinn tre i kurset for fremmedspråklige holdt ved Institutt for språk og litteratur ved NTNU.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant undervisningserfaring fra universitet eller høgskole
 • Relevant industrierfaring 
 • Erfaring med innovasjon
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk eller et annet skandinavisk språk

Personlige egenskaper

Vi ønsker en lærevillig kandidat med pågangsmot, lagspillerånd og gode kommunikasjonsferdigheter:

 • Lærer av erfaringer og tilbakemeldinger fra andre
 • Tar raskt til seg nye kunnskap og er i stand til å bruke eksisterende kunnskap på nye måter
 • Gir prosjekter retning og motiverer til samarbeid og samhandling på en positiv måte
 • Formidler informasjon med klarhet og letthet, både muntlig og skriftlig

 Personlige og mellommenneskelige egenskaper vil bli lagt vekt på.

Vi tilbyr

Lønn og vilkår

I stillingen som førstelektor kode 1198 vil du normalt lønnes fra brutto kr 615 000 - 775 000 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. I stillingen som universitetslektor kode 1009 vil du normalt lønnes fra brutto kr 520 000 - 680 000 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse. 

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet. 

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra den informasjonen som du har gitt oss innen søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Hvis du har hatt permisjon eller annet avbrekk i din karriere, er det viktig at dette kommer fram i søknaden din slik at utvalgskomiteen kan ta hensyn til dette og at mengden av forskningen din kan være redusert som et resultat.

Søknaden må inneholde :

 • CV, attester og vitnemål
 • pedagogisk mappe, der din utdanningsfaglige kompetanse fremstilles systematisk og samlet, jf Dokumentasjon av pedagogiske kvalifikasjoner ved søknad og ansettelse i vitenskapelig stilling
 • (førstelektor:) vitenskapelige arbeider – publiserte eller upubliserte - som du ønsker at vi skal ta hensyn til bedømmelsen (inntil 10 arbeider)
 • (universitetslektor:) publikasjoner el annet relevant forskningsarbeid, dersom du har det.  
 • opplysninger om prosjekter du har vært prosjektleder for med informasjon om finansiering, varighet og størrelse 
 • navn og kontaktinformasjon til tre relevante referanser

Vi tar hensyn til fellesarbeider. Dersom det er vanskelig å identifisere din innsats i fellesarbeidene, må du legge ved en kort redegjørelse for din medvirkning.

Ved vurdering av den best kvalifiserte legger vi vekt på personlig egnethet, din motivasjon for stillingen og dine pedagogiske evner og kvalifikasjoner. Vår vurdering vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, fremstillingsformer i de vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning og veiledning, samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert. Følgende erfaring vektlegges: 
-    Erfaring fra undervisning på universitetsnivå, som vitenskapelig assistent eller tilsvarende
-    Erfaring fra laboratoriearbeid og veiledning av studenter i laboratorieoppgaver innenfor elektroteknikk
-    Kjennskap til prosjektering av lavspentanlegg og/eller høyspentanlegg

NTNU forplikter seg til å følge evalueringskriterier for forskningskvalitet i henhold til The San Francisco Declaration on Research Assessment – DORA. Dette innebærer at vi legger spesielt vekt på kvaliteten og den faglige bredden disse arbeidene dokumenterer. Vi tar også hensyn til forskningsledelse og deltakelse i forskningsprosjekter. Vi legger størst vekt på dine vitenskapelige arbeider fra de siste fem år.

Søknaden din vil bli vurdert av en sakkyndig komite. Aktuelle kandidater vil bli invitert til prøveundervisning og intervju.


Om arbeidsgiveren

NTNU - kunnskap for en bedre verden

NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.

Du finner mer informasjon om NTNU som arbeidsplass og søkeprosessen her.

NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

Institutt for elkraftteknikk 

Vårt institutt er Norges ledende universitetsmiljø innenfor fagområdet, og vår visjon er å være i sentrum for det digitale, grønne skiftet. Vi har et svært godt samarbeid med næringslivet og andre fagmiljøer internasjonalt. Dette gir oss enestående muligheter for tverrfaglig forskning med høy relevans for samfunnet, samtidig som industrielle behov og globale utfordringer ivaretas. Institutt for elkraftteknikk er ett av sju institutter ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk.

 

Generell informasjon

NTNU mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker at våre ansatte skal speile befolkningen, og søker til enhver tid de beste hodene. Dette gir NTNU økt produktivitet, innovasjon, bedre beslutningsprosesser, økt medarbeidertilfredshet og det konkurransefortrinnet vi trenger for å gjennomføre vårt samfunnsoppdrag innen forskning og utdanning. NTNU legger vekt på tilrettelegging og oppfordrer deg som kvalifisert kandidat til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn

NTNU ønsker å øke kvinneandelen i sine vitenskapelige stillinger, og har en rekke virkemidler for å fremme likestilling. 

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.  

Offentlig søkerliste med navn, alder, stillingstittel og bostedskommune utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Vurdering vil bli gjort i henhold til gjeldende lovverk. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge. 

Synes du dette ser interessant ut, og i samsvar med dine kvalifikasjoner, sender du oss din søknad elektronisk via jobbnorge.no med CV, vitnemål og attester vedlagt. Ved forespørsel må du kunne fremskaffe bekreftede kopier av din dokumentasjon.


Arbeidssted

Trondheim


Stillingstype

Fast.


Kontaktinfo

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med førsteamanuensis Pål Keim Olsen, epost: palkeim@ntnu.no eller instituttleder Anngjerd Pleym, e-post: anngjerd.pleym@ntnu.no.  Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med kontorsjef Bodil Wold, e-post: bodil.wold@ntnu.no.


Søk på stillingen

Klikk her for søke på stillingen.


 

BESTILL STILLINGSANNONSE NÅ!

Europower har mer enn 5.000 digitale abonnenter som betaler for å holde seg oppdatert om det som skjer i energibransjen.

Denne målgruppen treffer du ved å annonsere ledige stillinger på Europower.no.

 

Kontaktinformasjon

For bestilling av annonse, informasjon eller tilbud, ta kontakt med HS Media:

Mail: europower@hsmedia.no

Karoline Gran Kluge, TLF: 400 73 125

Stillingsannonse BASIS

En stillingsannonse med organisk deling på Facebook

9.500,-

NOK ekskl. mva.

 • Stillingsutlysning på Europower.no
 • Annonse i stillingskarusell på Europower.no
 • Stillingen deles i nyhetsbrev
 • Stillingen deles organisk på Facebook med boost

Stillingsannonse - FOKUS

En optimalisert stillingsannonse med ekstra eksponering i sosiale medier og annonsering

16.000,-

NOK ekskl. mva.

 • Stillingsutlysning på Europower.no
 • Annonse i stillingskarusell på Europower.no
 • Stillingen deles i nyhetsbrev
 • Stillingen deles organisk på Facebook
 • Stillingen deles som betalt annonse i Meta med eget grafisk design for å treffe utvidet målgruppe.
 • Stillingen deles som betalt annonse LinkedIn med eget grafisk design for å treffe utvidet målgruppe.
 • Deles i FB gruppen Europower Jobb

Stillingsannonse - PREMIUM

En optimalisert stillingsannonse med ekstra mye oppmerksomhet og promotering til den riktige målgruppen.

25.000,-

NOK ekskl. mva.

 • Stillingsutlysning på Europower.no
 • Annonse i stillingskarusell på Europower.no
 • Stillingen deles i nyhetsbrev
 • Stillingen deles som betalt annonse i Meta med eget grafisk design for å treffe utvidet målgruppe.
 • Stillingen deles som betalt annonse i LinkedIn med eget grafisk design for å treffe utvidet målgruppe. Deles i FB gruppen Europower Jobb
 • 1 uke med bannerannonse skyskraper på Europower.no (desktop). Størrelse 300x600 piksler. Vises på minimum 1/5 av alle redaksjonelle saker.

Stillingsannonse - ÅRSAVTALE

Få en ekstra god avtale avhengig av forpliktet volum.

N/A

NOK ekskl. mva.

Ved flere stillinger i løpet av et år vil det være mulig å inngå en årsavtale med trinnvis rabatt avhengig av

forpliktet volum.
Ta kontakt med selger for tilbud.

 

Bestill annonsepakke nå